Les autoritats en el Ministeri de comerç i comerç han comunicat que els sol·licitants de patents seran notificats per al pagament dels drets de publicació de la patent després de l’acceptació d’aquesta, en el següent nombre del butlletí de propietat intel·lectual. Transcorreguts dos mesos del període d’oposició, si no es van presentar oposicions, el sol·licitant haurà de presentar còpies de la patent amb les taxes de concessió.

se sol·licita que publicació i registre de quotes són pagades a temps per evitar retard de l’emissió de la patent de lletres.

Després de la concessió de la patent, s’eliminarà l’expedient de sol·licitud en l’oficina de Qatar.